Podmienky používania internetového portálu www.littlelane.eu

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.littlelane.eu je spoločnosť LittleLane, a.s., so sídlom Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 50 385 011, ďalej len („Prevádzkovateľ“), ktorý poskytuje služby najmä nie však výlučne hry (ďalej len „služby“)  pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetovej stránky (fyzické aj právnické osoby). Služby poskytované na www.littlelane.eu  sú určené na súkromné účely.
 2. Užívateľom sa stáva každá osoba, ktorá využije registračný formulár pre registráciu do hry a  úspešne sa prihlási aspoň raz do samotnej hry.
 3. Internetový portál www.littlelane.eu označuje doménu druhej úrovne.
 4. Poskytovanie a využívanie služieb na www.littlelane.eu sa spravuje týmito podmienkami.
 5. Služby na www.littlelane.eu  sú poskytované za dohodnutú cenu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 6. Podmienkou využívania služieb na www.littlelane.eu je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Registrácia

 1. Registrácia na www.littlelane.eu nie je povinná.
 2. Ak sa Užívateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, je povinný vyplniť registračný formulár, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje.
 3. Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.
 4. E-mailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu medzi Prevádzkovateľ-om a užívateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.
 5. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k ponuke služieb a informácií. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 6. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami na www.littlelane.eu a potvrdením voľby “Registruj“, „Súhlasím“ alebo ich obdoby/náhrady, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a Prevádzkovateľ-om považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

III. Ochrana súkromia na portáli www.littlelane.eu, googlePlay

 1. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie užívateľov a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Niektoré zo stránok www.littlelane.eu môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré užívateľ predtým zadal. Väčšina stránok je možné nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu www.littlelane.eu. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby www.littlelane.eu. Informácie, ktoré neobsahujú užívateľove osobné údaje, môžeme analyzovať pre účely štatistiky.
 3. Prevádzkovateľ zbiera, používa, spracúva a uchováva údaje o užívateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb.
 4. Osobné údaje, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov, Prevádzkovateľ neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, ak s tým užívateľ vyjadrili súhlas. Pri každom nakladaní s osobnými údajmi podnikne Prevádzkovateľ náležité a primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným použitím alebo zverejnením.
 5. Otázky alebo podnety k ochrane súkromia na www.littlelane.eu užívateľ doručuje na adresu Prevádzkovateľ-a niektorým zo spôsobov uvedených na stránke www.littlelane.eu.
 6. Za zneužitie údajov užívateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľ-a

 1. Prevádzkovateľ poskytuje služby na www.littlelane.eu v stave v akom sa nachádzajú. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na www.littlelane.eu.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi.
 3. Prevádzkovateľ má právo v prípade porušenia povinností užívateľa uvedených v Článku V. zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku www.littlelane.eu, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na www.littlelane.eu, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek podmienky používania týkajúce sa portálu www.littlelane.eu bez predchádzajúceho upozornenia.

V. Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Užívateľom služieb na www.littlelane.eu je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • propagovať detskú pornografiu
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
  • poskytovať svoje prihlasovacie údaje iným osobám;
 3. Užívateľ, ktorý nie je registrovaný ako právnická osoba nesmie akúkoľvek službu (online hru)  www.littlelane.eu  prezentovať v skupinách, prípadne využívať na komerčné účely určené napríklad pri výučbe cudzieho jazyka v jazykových školách, materských školách, materských centrách, štátnych a súkromných školách. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade porušenia tohto bodu prístup užívateľovi pozastaviť resp. zrušiť a môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  66 EUR (DPH sa neuplatňuje)   za každé takéto porušenie.
 4. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na www.littlelane.eu a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

VI. Podmienky používania služby

 1. Služba je poskytovaná za dohodnutú cenu :

a) cena služby pre fyzickú osobu je dohodnutá vo výške  4,80 EUR s DPH za jeden rok

b) cena služby pre právnickú osobu je dohodnutá vo výške  48 EUR s DPH za jeden rok

 1. Užívateľ má právo uhrádzať cenu služby spôsobmi uvedenými na www.littlelane.eu (napr. poštovou poukážkou, bankovým prevodom a pod.)
 2. Užívateľ má právo na vrátenie nespotrebovanej ceny predplatného a to len v prípade ak prevádzkovateľ jednostranne natrvalo ukončí poskytovanie služby užívateľovi a to i napriek tomu, že užívateľ dodržiaval pravidlá a podmienky používania.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené užívateľovi z nasledovných dôvodov:
  • prípadným nedoručením alebo doručením e-mailu
  • prípadnou nefunkčnosťou alebo úplnou či čiastočnou nedostupnosťou služby, či siete Internet
  • prípadným neodoslaním alebo odoslaním emailu
  • nedostupnosťou stránky www.littlelane.eu
  • inou príčinou alebo následkom používania služby.
 4. Užívateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám, ktoré nedali súhlas k odberu takýchto správ.
 5. Užívateľ nie je oprávnený zasahovať iným užívateľom do používania služby. Pokusy získať neautorizovaný prístup do cudzej schránky elektronickej pošty sú prísne zakázané, a môžu byť posudzované ako trestný čin.
 6. Užívateľ týmto súhlasí s použitím služby na svoje vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezaručuje správnosť a spoľahlivosť informácii, stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet a nepreberá záruky za obsah správ adresovaných na e-mailovú adresu užívateľa. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za správy obsahujúce ponuky alebo objednávky služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom poskytnutej služby.
 7. Prevádzkovateľ uchováva užívateľom zadané údaje v rámci registrácie. Prevádzkovateľ prehlasuje, že podnikol dostupné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich schránke elektronickej pošty a tieto údaje neoprávnene použijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.
 8. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže pre vlastné účely využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby a zaradiť ich do svojej databázy užívateľov. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ zadal pri registračnej procedúre s tým , že tieto štatistické informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám bez uvedenia osobných údajov užívateľa.
 9. Prevádzkovateľ má právo zasielať na e-mailovú adresu užívateľa správy obsahujúce informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré Prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce informácie tretích osôb, t.j. obchodných partnerov ako aj ovládajúcich a ovládaných osôb, ak o takúto komerčnú komunikáciu užívateľ prejavil záujem pri registrácii alebo neskôr. Na požiadanie užívateľa Prevádzkovateľ zasielanie takýchto informácií zruší.
 10. V súvislosti so zdravím Prevádzkovateľ upozorňuje, že hranie hier so sebou nesie zdravotné riziká, ktoré odporúča konzultovať priamo s odborným lekárom. Prevádzkovateľ v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za takúto ujmu na zdraví.
 11. Poskytovanie služby zaniká automaticky, a to po uplynutí ročného predplatného. Užívateľ má po tomto dátume právo na predplatenie služby a to na ďalší rok a to aj opakovane.
 12. Otázky, podnety a prípadné žiadosti o zrušenie týkajúce sa služby môžu užívatelia zasielať na adresu info@littlelane.eu

VII. Podmienky diskusií a komunikácie na www.littlelane.eu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a návštevníkov www.littlelane.eu a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 2. Užívateľom používajúcim komunikačné nástroje na www.littlelane.eu ako chat, email, diskusie a pod. je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • propagovať detskú pornografiu
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto podmienky. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
 4. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto podmienky, zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa na info@littlelane.eu

VIII. Autorsko-právna ochrana a podmienky používania obsahu

 1. Obsah na www.littlelane.eu je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľ-a zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich výlučne Prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľ -a je zakázané.
 2. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto práv Prevádzkovateľa má prevádzkovateľ nárok popri nároku na náhradu škody aj na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20.000 € (DPH sa neuplatňuje) za každé takéto porušenie.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na www.littlelane.eu alebo má právo ich nahradiť novým znením. Zmena alebo nahradenie je platné a účinné a pre užívateľa záväzné dňom zverejnenia na webovej stránke www.littlelane.eu . Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Prevádzkovateľ má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak Užívateľ so zmenou podmienok pred nadobudnutím platnosti zmeny nesúhlasí, bude mu poskytovanie služby ukončené.
 2. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania www.littlelane.eu a jeho služieb sa riadia týmito Podmienkami a príslušnými ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
 3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 18.2.2014.
TrustPay